Žiadosti, návrhy, podnety a iné podania

Žiadosti, návrhy, podnety a iné podania možno podať písomne doručením na poštovú adresu, podaním do podateľne Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade (ďalej len "RÚVZ Poprad") alebo elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS).

Sťažnosti je možné podať  písomne na adresu RÚVZ Poprad alebo ústne na sekretariáte regionálnej hygieničky.

Postup, ktorý musí RÚVZ  Poprad dodržať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní

Pri vybavovaní podaní sa RÚVZ Poprad riadi  všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom 355/2007 Z. z.  o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Ak RÚVZ Poprad nie je príslušný na vybavenie podania, postúpi predmetné podania príslušnému orgánu verejnej správy a upovedomí o tom podávateľa.

Pri vybavovaní podaní v rámci správneho konania (vydanie rozhodnutia podľa § 13 zák. č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravotníctva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) RÚVZ Poprad postupuje v súlade s ust. § 49 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. V jednoduchých  prípadoch, keď RÚVZ Poprad má k dispozícii všetky potrebné doklady, rozhodne bezodkladne. V ostatných prípadoch je RÚVZ Poprad povinný rozhodnúť vo veci do 30 dní od začatia konania; vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne v lehote do 60 dní. Ak ani v lehote do 60 dní RÚVZ  Poprad vzhľadom na povahu rozhodovanej veci nerozhodne, môže lehotu primerane predĺžiť odvolací orgán. Ak správny orgán nemôže rozhodnúť v lehote 30 alebo 60 dní, je povinný o tom upovedomiť účastníka konania a uviesť dôvody.

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia.

Proti rozhodnutiu možno podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov podať odvolanie, a to písomne alebo elektronicky (ÚPVS) na adresu RÚVZ Poprad do 15 dní odo dňa jeho doručenia.

Rozhodnutie RÚVZ Poprad je preskúmateľné súdom v zmysle zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Pri podaní odvolania RÚVZ Poprad postupuje v súlade s § 58 zákona č. 71/1967 Zb. Ak sa napadnutému odvolaniu, ktoré vydal RÚVZ Poprad a netýka sa iného účastníka konania, vyhovie v plnom rozsahu, môže o odvolaní RÚVZ Poprad sám rozhodnúť. V prípade, že RÚVZ Poprad nerozhodne o odvolaní, predloží ho spolu s výsledkami doplneného konania a s celým spisovým materiálom odvolaciemu orgánu najneskôr do 30 dní odo dňa, keď mu odvolanie bolo doručené a upovedomí o tom účastníka konania. Odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol RÚVZ Poprad je Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Pri vybavovaní sťažností RÚVZ Poprad je povinný sťažnosť vybaviť v lehote do 30 dní od doručenia. Ak na vybavenie sťažnosti je potrebná súčinnosť tretích osôb, RÚVZ Poprad je povinný sťažnosť vybaviť v lehote do 60 dní a o predĺžení lehoty na vybavenie sťažnosti informovať osobu, ktorá sťažnosť podala. V prípadoch, ktoré vyžadujú náročné prešetrovanie štatutárny orgán môže rozhodnúť o predĺžení lehoty na vybavenie o ďalších 30 dní; súčasne informuje osobu, ktorá sťažnosť podala, predĺžení lehoty na vybavenie a o dôvodoch predĺženia; o každom predĺžení lehoty na vybavenie RÚVZ Poprad podávateľa sťažnosti informuje písomne a bez zbytočného odkladu.

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím